Algemene voorwaarden klanten

1. Gelding

Op alle diensten van TuinKlushulp zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

2. Diensten

TuinKlushulp is bemiddelaar tussen u, als opdrachtgever, en de dienstverlener. Alle dienstverleners werken rechtstreeks voor de opdrachtgevers via de regeling ‘dienstverlening aan huis’. Hierbij heeft TuinKlushulp slechts een bemiddelende rol. TuinKlushulp kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een dienstverlener.

3. Betaling

1. TuinKlushulp stelt jaarlijks per 1 januari, voor zover van toepassing, de tarieven vast

2. TuinKlushulp stuurt maandelijks in naam van, voor rekening van en in opdracht van de dienstverlener een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien betaling uitblijft, is TuinKlushulp genoodzaakt extra incassokosten, administratiekosten en rente in rekening te brengen. Voor de betaling wordt gebruik gemaakt van de derdengeldenrekening van betalingsprovider Online Betaalplatform. Online Betaalplatform zorgt voor directe uitbetaling van het loon aan de dienstverlener.

3. Voor de afgenomen diensten van de dienstverlener geldt een betalingsverplichting.

4. Herroeping

Zodra u een aanvraag plaatst, geeft u het verzoek tot directe levering van de dienst binnen de 14 dagen bedenktermijn en doet u afstand van uw recht tot ontbinding zodra de dienst is geleverd (de uitvoering van een klus).

Het is voor de klant (hierna opdrachtgever) te allen tijde mogelijk om een klus te annuleren. Hiervoor worden dan geen kosten in rekening gebracht. Echter, indien een klus binnen 24 uur vóór afgesproken aanvang van de klus wordt geannuleerd door de opdrachtgever, zal het minimale boekingsbedrag (1 uur) in rekening worden gebracht.

5. Aansprakelijkheid

TuinKlushulp kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een dienstverlener.

Indien de dienstverlener tijdens het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden schade veroorzaakt of zelf letselschade oploopt, dient de opdrachtgever een beroep te doen op de eigen inboedel-/ opstal- of aansprakelijkheidsverzekering. Indien de eigen verzekering niet of niet voldoende dekt, kan er een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering van TuinKlushulp. Hierbij geldt een eigen risico van € 250. De aansprakelijkheid van TuinKlushulp is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uitgekeerd wordt door de verzekeraar.

6. Concurrentiebeding

Het is niet toegestaan om binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen u en de dienstverlener, die via TuinKlushulp tot stand is gekomen, de diensten door dezelfde dienstverlener aan te laten bieden, zonder bemiddeling van TuinKlushulp. Dit wordt bestraft met een boete van €100 per werkdag.

7. Klachten

Mocht u een klacht hebben, dan kunt u deze melden via het klachtenformulier van TuinKlushulp. Gaat de klacht over een dienstverlener, dan zal TuinKlushulp in dat geval een bemiddelende rol spelen tussen u en de dienstverlener. Indien TuinKlushulp meerdere gegronde klachten heeft ontvangen over een dienstverlener, zal TuinKlushulp gepaste maatregelen treffen.

8. Privacy

De door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de daarvoor bestemde doelen. Dit is in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

9. Wijziging algemene voorwaarden

TuinKlushulp is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden en de website aan te brengen. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen tijdig op de website gepubliceerd worden.

10. Nieuwsbrief

U zal maandelijks een nieuwsbrief ontvangen van TuinKlushulp. U kunt zich hier te allen tijde voor afmelden.